Advokat Samfundet

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Foreningen af Danske Advokater

Jeg følger de advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og har tiltrådt AdvokatKODEKS

Jeg er beskikket advokat af Justitsministeriet.
Jeg bruger ikke klausuler om lovvalg og værneting.

Klientkontomidler indsættes på klientkonto i Spar Nord Bank A/S eller Nordjyske Bank A/S. Indeståender på klientkonti er omfattet af loftet på EUR 100.000 i henhold til lov om indskydergarantiordningen. Det beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indestående på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto.

I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med min adfærd, kan du som kunde klage over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Advokatnævnet